သတင်းများ

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးညီလာခံ(၂၀၂၃) စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်များ

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးညီလာခံ(၂၀၂၃) စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်များ

ကျောင်းတက်သူဦးရေ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရေး

 

၁။ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းစည်းရုံး ဆောင်ရွက်ရေး