ပညာရေးအသံလွှင့်အစီအစဉ်များ

သင်ယူမှုဦးတည်ချက် ရေးဆွဲနည်းများ (ဘီအီးဒီ (ပထမနှစ်))

ပညာရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ (ပညာရေးအထူးအစီအစဉ်)

အခြေခံပညာအဆင့် နိုင်ငံ့သမိုင်း သင်ကြားရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ (ဘီအီးဒီ (ပထမနှစ်))

ပထဝီဝင်သင်ကြားခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ (ဘီအီးဒီ (ပထမနှစ်))

Indeductive and deductive apprIn deductive and deductive approach in teaching Biology (ဘီအီးဒီ (ဒုတိယနှစ်))oach in teaching Biology (ဘီအီးဒီ (ဒုတိယနှစ်))

သူငယ်တန်းကလေးများအတွက် သင်ယူမှုလုပ်ငန်းများ (သူငယ်တန်း)

Pages