တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန် (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

ဤလမ်းညွှန်ပါ အချက်အလက်များကို အထူးဂရုပြုဖတ်ရှု လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းပါသည်။

အထူးမှာကြားချက်

၁။ ယခုထုတ်ပြန်သည့် တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တစ်ဦးချင်းစီထံသို့ ပေးပို့ပါသည်။

၂။ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များတွင် ပုံမှန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အဖြစ် တက်ရောက်လိုသူများသည် တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်၏ အပိုင်း(က)ကို လည်းကောင်း၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များသို့ တက်ရောက်လိုသူများသည် အပိုင်း(ခ)ကို လည်းကောင်း အဓိကထား၍ ဖတ်ရှုရန်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များတွင် ပုံမှန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အဖြစ် တက်ရောက်လိုသူများသည် "နေ့သင်တန်း" ဟုလည်းကောင်း၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် သို့ တက်ရောက်လိုသူများသည် "အဝေးသင်" ဟုလည်းကောင်း တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့် လျှောက်လွှာစာအိတ်ပေါ်တွင် ထင်ရှားစွာ ရေးသားရန်ဖြစ်ပါသည်။