တင်ဒါကြေညာချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် တင်ဒါဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမည့်နေ့ ကြေညာခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန (၄)နှစ်သင်ပညာရေးကောလိပ်များတွင် ဒုတိယနှစ်၊ ပထမနှစ်ဝက် (Year2, Semester 1 သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ် Teacher Guide နှင့် Text Book စာအုပ်များ Layout Design ဆောင်ရွက်ရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Pages