ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ် (ပြုပြင်ပြီးလျာထားငွေ) ဒီဇင်ဘာလအထိ သုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်း အခြေအနေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ် (ပြုပြင်ပြီးလျာထားငွေ) အောက်တိုဘာလအထိ သုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်း အခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ် (ပြုပြင်ပြီးလျာထားငွေ) စက်တင်ဘာလအထိ သုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်း အခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ် (ပြုပြင်ပြီးလျာထားငွေ) ဩဂုတ်လအထိ သုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်း အခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလလျာထားငွေနှင့် ဇူလိုင်လအထိ သုံးစွဲပြီးစာရင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလလျာထားငွေနှင့် ဇွန်လအထိ သုံးစွဲပြီးစာရင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလလျာထားငွေနှင့် မေလအထိ သုံးစွဲပြီးစာရင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလလျာထားငွေနှင့် ဧပြီလအထိ သုံးစွဲပြီးစာရင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလလျာထားငွေနှင့် မတ်လအထိ သုံးစွဲပြီးစာရင်း

Pages