ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၉)