ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၉)