တင်ဒါကြေညာချက်များ

ဘားအံပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကလေး) ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(စစ်တွေ) ရုံးသုံးစက်ကိရိယာနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း