တင်ဒါကြေညာချက်များ

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်) ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်) ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မကွေးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် စက်ပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ) ရုံးသုံးစက်ကိရိယာနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တောင်ငူတက္ကသိုလ် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း