မဟာဘွဲ့ရ အလယ်တန်းပြရာထူးမှ အထက်တန်းပြ(ယာယီ)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုး လျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် များနည်း တန်းစီဇယား