သတင်းများ

ကြေညာချက်များ

ကိုယ်ပိုင် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း


(က)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)

ဒုတိယဝန်ကြီး

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၁)

ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ

အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ကြားသော ပုဂ္ဂလိကအခြေခံပညာကျောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

International School များဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ

နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ကြားသော ပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးညီလာခံ(၂၀၂၃) စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်များ

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးညီလာခံ(၂၀၂၃) စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်များ

ကျောင်းတက်သူဦးရေ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရေး

 

၁။ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းစည်းရုံး ဆောင်ရွက်ရေး