၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် သီးခြား၀င်ခွင့်ခေါ်ယူသည့် တက္ကသိုလ် (၁၁) ခု၏ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်