အလယ်တန်းကျောင်းအုပ် ပြောင်းရွှေ့တန်းစီဇယား

အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အလယ်တန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား