အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ကြီးများအဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း