အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း