အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပုသိမ်)နှင့် နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပုသိမ်) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း