အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ချင်းပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း