သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာသုတေသနဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း