ရှမ်းပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း