ရေတွင်မြှုပ်နိုင်ပေါ်နိုင်သောအရာများ (၁) မြှုပ်ခြင်း၊ပေါ်ခြင်း (Grade-3)