ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(ရွာသာကြီး) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)