ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်များ၏ရာထူးအလိုက် လစ်လပ်ဦးရေစာရင်း