တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များ၏ ရာထူးအလိုက် လစ်လပ်ဦးရေစာရင်း