တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး

တင်ပြသူ - ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း (ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန)