ဆရာအတတ်သင်ပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၂)