ဆရာ/ဆရာမများ၏ ရာထူးတိုး/ပြောင်းရေးမူများသတ်မှတ်နိုင်ရေး

တင်ပြသူ - ဒေါက်တာသိန်းဝင်း (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန)