စာသင်ကျောင်းများတွင် COVID-19 ရောဂါသံသယလက္ခဏာရှိသူ/နေမကောင်းဖြစ်ပွားနေသူ တွေ့ရှိပါက ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ (Version-1)