ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်သာပညာရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း