၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကော့မှူး အလက - ညောင်ကုန်း
တိုက်ကြီး အလက - သနပ်ချောင်း
တွံတေး အလက - မယ်ပြေ
လှည်းကူး အလက - အင်းတိုင်
လှိုင် အလက(၆)