၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မွန်ပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မွန်ပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျိုက်မရော အလက - ကျွန်းရွာသစ်
ကျိုက်မရော အလက - င‌ပြေမ
‌ချောင်းဆုံ အလက - ကမာမို
ရေး အလက - ဓမင်းဆိပ်
ရေး အလက(၁) အဏ္ဏဝါ