၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကဝ အလက - မမောက်
ပန်းတောင်း အလက - ပေကုန်း
‌ပေါက်ခေါင်း အလက - အမှတ်(၁)
မင်းလှ အလက - ဦးတိုစာဖြူစု
မိုးညို အလက - စပါယ်မျှောင်
မိုးညို အလက - လက်ပံခုန်
လက်ပံတန်း အလက - ကုလားချောင်း
‌ဝေါ အလက - ညောင်ကိုင်း
သနပ်ပင် အလက - မိုးခိုင်ကြီး
၁၀ အုတ်တွင်း အလက - ကံသုံးဆင့်
၁၁ အုတ်တွင်း အလက - ဥယျာဉ်တော်