2022_UniAdmission

မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး) ဝင်ခွင့်ရရှိသူစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ထားဝယ်) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ထားဝယ်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီးတီး) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီးတီး)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (မုံရွာ) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (မုံရွာ)