2022_UniAdmission

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ဘိုကလေး) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ဘိုကလေး)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (မြောင်းမြ) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (မြောင်းမြ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လွိုင်ကော်) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ပုသိမ်) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ပုသိမ်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ကျိုင်းတုံ) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ကျိုင်းတုံ)