အထက်တန်းပြ(ကာယ)မှ အထက်တန်းပြ(သင်ကြားရေး)ရာထူးသို့ ရာထူးပြောင်း လျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် များနည်း တန်းစီဇယား