အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော မူလတန်းပြရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား