၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် BTHM သင်တန်းအတွက် ပထမနှစ်သင်တန်းသား လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း