အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

တင်ပြသူ- ဦးသုတ၊ ကထိက(အင်္ဂလိပ်စာဌာန)၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်