ရေတွင် မြှုပ်နိုင်ပေါနိုင်သော အရာများ (၁) မြှုပ်ခြင်း၊ပေါ်ခြင်း (Grade-3)