မုံရွာပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း