တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ပညာတော်သင်သွားရောက်နေသူများစာရင်း

စဉ် အမည် တက္ကသိုလ် အတန်း အထူးပြု
မဥမ္မာမြင့် Wuhan University မဟာဘွဲ့ Radiology and Nuclear Medicine
မကေဇင်ထွန်း Wuhan University of Technology မဟာဘွဲ့ Business Administration
မရွှန်းလဲ့မြင့် Xi'an Jiaotong University မဟာဘွဲ့ Management Science
မဝေဝေဖြိုး Shanghai University ပါရဂူဘွဲ့ Environmental Science
မောင်မျိုးဝင်းမောင် Shanghai University ပါရဂူဘွဲ့ Environmental Science
မောင်အောင်နိုင်ဝင်း Southwest University ပါရဂူဘွဲ့ Crop Science
မမြတ်ဆုဟန် University of International Business and Economics ပါရဂူဘွဲ့ Business Management
မသဲယုမော် University of International Business and Economics ပါရဂူဘွဲ့ Law
မညိုသီရိအောင် University of Science and Technology Beijing ပါရဂူဘွဲ့ Computer Science and Technology
၁၀ မပွင့်ဖြူခိုင် University of Science and Technology Beijing ပါရဂူဘွဲ့ Computer Science and Technology
၁၁ မဖြူနှင်းသိုက် University of Science and Technology Beijing ပါရဂူဘွဲ့ Computer Science and Technology
၁၂ မောင်ရန်အောင်မိုး University of Science and Technology Beijing ပါရဂူဘွဲ့ Physics
၁၃ မောင်လိန်းကီးထန်း Zhejiand Normal University ပါရဂူဘွဲ့ Higer Education
၁၄ မမြတ်ဆုမွန်ဟိန်း Zhongnan University of Economics & Law ပါရဂူဘွဲ့ Inernational Law
၁၅ မောင်ကမ်တုန်းတွောင် Beijing Normal University မဟာဘွဲ့ Comparative Education
၁၆ မအိမ့်သင်ဇာကျော် Central China Normal University မဟာဘွဲ့ Library Science
၁၇ မကြည်အေးနွယ် University of Science and Technology Beijing မဟာဘွဲ့ Environmental Science
၁၈ မခိုင်ဇာသင်း Wuhan University မဟာဘွဲ့ Clinical Laboratory Science
၁၉ မစုဟန်မျိုး Wuhan University မဟာဘွဲ့ Radiology and Nuclear Medicine
၂၀ မနန်းလိုင်ငင်း Central China Normal University ပါရဂူဘွဲ့ International Relations
၂၁ မအေးမြသက်တင် Central China Normal University ပါရဂူဘွဲ့ International Relations
၂၂ မောင်အောင်မျိုးဇော် Central China Normal University ပါရဂူဘွဲ့ Special Education
၂၃ မချိုမြဒါလီ Harbin Institute of Technology ပါရဂူဘွဲ့ Civil Engineering
၂၄ မခင်နန္ဒာဝင်း Hunan University ပါရဂူဘွဲ့ Computer Science and Technology
၂၅ မောင်စည်သူဟန် Hunan University ပါရဂူဘွဲ့ Applied Economics
၂၆ မမေမြတ်မိုးစော North China Electric Power University ပါရဂူဘွဲ့ Engineering and Project Management
၂၇ မမိကေသီချမ်း Northeast Normal University ပါရဂူဘွဲ့ Bichemistry and Molecular Biology
၂၈ မသော်တာလွင် Northeast Normal University ပါရဂူဘွဲ့ Theory of Education
၂၉ မသဲစုမို Northeast Normal University ပါရဂူဘွဲ့ Developmental and educational Psychology
၃၀ မစိမ်းမို့မို့လှိုင် Ocean University of China ပါရဂူဘွဲ့ Marine Science
၃၁ မစည်စည်အင်ကြင်း Shandong University ပါရဂူဘွဲ့ International Relations
၃၂ မစိုးစိုးဇော် Shanghai Jiao Tong University ပါရဂူဘွဲ့ Mathematics
၃၃ မမြတ်စန္ဒာဝင်း Shanghai University ပါရဂူဘွဲ့ Environmental Engineering