ကိုယ်ပိုင် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

(က) 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)

ဒုတိယဝန်ကြီး
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၁)

(ဂ)

ဒုတိယဝန်ကြီး
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၂)

(ဃ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်/အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(င)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်/အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(စ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဆ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဇ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဈ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးဦးစီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ည)

ဥက္ကဋ္ဌ၊အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကော်မတီ

အဖွဲ့ဝင်

(ဋ)

အတွင်းရေးမှူး၊ အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကော်မတီ

အဖွဲ့ဝင်

(ဌ)

အဖွဲ့ဝင်၊အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကော်မတီ

အဖွဲ့ဝင်

(ဍ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်/အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အတွင်းရေးမှူး

(ဎ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁)

(ဏ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂)

(တ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၃)