ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ

အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ကြားသော ပုဂ္ဂလိကအခြေခံပညာကျောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်