၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)ကဘင်းချောင်း
ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)ချောင်းကြီး၀
ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)တောနောက်လယ်
ကျွန်းစု အ‌လက(ခွဲ)ဒုံးပုလဲအော်
ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)ပဲ့တိုင်
ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)မင်းခေါင်းဆေး
ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)မင်းဂုတ်
ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)မိုင်းသွေး
ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)မော်ခေါင်းတုံး
၁၀ ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)ရတောင်အတွင်း
၁၁ ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)ရှော်တော်မော်
၁၂ ကျွန်းစု အ‌လက(ခွဲ)ရေကန်အော်
၁၃ ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)ဝါရစ်(မြန်မာ)
၁၄ ကျွန်းစု အလက(ခွဲ)အောက်သဲချောင်း
၁၅ ကော့သောင်း အလက(ခွဲ)ပုလုံးတုံတုံး
၁၆ တနင်္သာရီ အလက(ခွဲ)ဘန်းလမွတ်
၁၇ တနင်္သာရီ အလက(ခွဲ)ဘန်လောလမ်းဆုံ
၁၈ တနင်္သာရီ အလက(ခွဲ)သဘော့လိပ်
၁၉ ထား၀ယ် အလက(ခွဲ)ညောင်တုန်း
၂၀ ထား၀ယ် အလက(ခွဲ)မြေးခံဘော်
၂၁ ထား၀ယ် အလက(ခွဲ)ရှင်မုတ္ထီး
၂၂ ထား၀ယ် အလက(ခွဲ)ရောင်းမော်
၂၃ ဘုတ်ပြင်း အလက(ခွဲ)ပိုကောင်း
၂၄ ဘုတ်ပြင်း အလက(ခွဲ)ရေငံကြီး
၂၅ မြိတ် အလက(ခွဲ)ပပြင်
၂၆ မြိတ် အလက(ခွဲ)ပသောင်း
၂၇ မြိတ် အလက(ခွဲ)သစ်ယာဝ
၂၈ ရေဖြူ အလက(ခွဲ)ကျွဲသုံးညီမ
၂၉ ရေဖြူ အလက(ခွဲ)ဂန်းတော
၃၀ ရေဖြူ အလက(ခွဲ)မောရ၀တီ
၃၁ လောင်းလုံး အလက(ခွဲ)စခန်းကြီး
၃၂ သရက်ချောင်း အလက(ခွဲ)ကျောက်ဆည်
၃၃ သရက်ချောင်း အလက(ခွဲ)ဂုံညှင်းဆိပ်
၃၄ သရက်ချောင်း အလက(ခွဲ)တီတွတ်ပြင်
၃၅ သရက်ချောင်း အလက(ခွဲ)မင်းဒပ်
၃၆ သရက်ချောင်း အလက(ခွဲ)သင်းကျွန်း
၃၇ သရက်ချောင်း အလက(ခွဲ)အောက်သရက်ချောင်း