၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရခိုင်ပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရခိုင်ပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျောက်တော် အလက(ခွဲ) ကသစ်တော
ကျောက်တော် အလက(ခွဲ) အထက်သက်တင်
ကျောက်တော် အလက(ခွဲ)ကန်သုံးဆင့်
ကျောက်တော် အလက(ခွဲ)ကြာညိုပြင်
ကျောက်တော် အလက(ခွဲ)ဂုပ္ပီထောင့်
ကျောက်တော် အလက(ခွဲ)စပါးဆိပ်(ပီ)
ကျောက်တော် အလက(ခွဲ)မင်းသားတောင်
ကျောက်တော် အလက(ခွဲ)မျောက်တောင်
ကျောက်တော် အလက(ခွဲ)မီးဝ
၁၀ ကျောက်တော် အလက(ခွဲ)ရွာမပြင်
၁၁ ကျောက်တော် အလက(ခွဲ)လင်ကွိ
၁၂ ကျောက်တော် အလက(ခွဲ)အောက်လာ
၁၃ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကျောက်ပြောက်
၁၄ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကြက်တောပြင်
၁၅ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကာပီချောင်း
၁၆ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကုလားဘာ
၁၇ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)ခြုံဆွယ်
၁၈ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)မင်းချောင်း
၁၉ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)မြို့ချောင်း
၂၀ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)မြုံးပြင်
၂၁ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)လှံပျောက်
၂၂ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)လောင်းချောင်း
၂၃ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)သိုင်းချောင်း
၂၄ ကျောက်ဖြူ အလက(ခွဲ)အလံချိန်
၂၅ စစ်တွေ အလက(ခွဲ)‌ဆတ်ရိုးကျ(ခ)
၂၆ စစ်တွေ အလက(ခွဲ)အောင်တိုင်
၂၇ တောင်ကုတ် အလက(ခွဲ) သိမ်ကျောင်းပြင်
၂၈ တောင်ကုတ် အလက(ခွဲ)ဂျီဖြူတောင်
၂၉ တောင်ကုတ် အလက(ခွဲ)တဲမောက်
၃၀ ပုဏ္ဏားကျွန်း အလက(ခွဲ)စပါးထား
၃၁ ပုဏ္ဏားကျွန်း အလက(ခွဲ)ဆင်သည်
၃၂ ပုဏ္ဏားကျွန်း အလက(ခွဲ)ပေါက်တောပြင်
၃၃ ပုဏ္ဏားကျွန်း အလက(ခွဲ)ဖောင်ဆိပ်
၃၄ ပုဏ္ဏားကျွန်း အလက(ခွဲ)လက်ဝဲစာတိုက်
၃၅ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)ကံဆိပ်
၃၆ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)ကန်ချောင်း
၃၇ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)ကျောက်စု
၃၈ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)ချီဝေ
၃၉ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)ငခူရှည်
၄၀ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)ငပြီတက်
၄၁ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)ငဝက်စွယ်
၄၂ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)ငွေတွင်းဒွေ
၄၃ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)စိုးမဲကျီ
၄၄ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)ဆားပြင်
၄၅ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)တောင်ပုက္ကေ
၄၆ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)ပြိုင်းတောင်
၄၇ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)မညှင်းကိုင်း
၄၈ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)မြတဲ
၄၉ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)မောက်ပြား
၅၀ ပေါက်တော အလက(ခွဲ)သစ်ပုတ်
၅၁ ဘူးသီးတောင် အလက(ခွဲ) ခထီးလှ
၅၂ ဘူးသီးတောင် အလက(ခွဲ) စကခ(၁၅)
၅၃ မင်းပြား အလက(ခွဲ)ကျောက်မော်
၅၄ မင်းပြား အလက(ခွဲ)ကြမ်းတိုက်
၅၅ မင်းပြား အလက(ခွဲ)ကေသလာချောင်းဝ
၅၆ မင်းပြား အလက(ခွဲ)ချောင်းရှည်
၅၇ မင်းပြား အလက(ခွဲ)ခွေးတောက်ချောင်း
၅၈ မင်းပြား အလက(ခွဲ)ခေါင်းလောင်းချောင်း
၅၉ မင်းပြား အလက(ခွဲ)နတ်ရှင်ချောင်း
၆၀ မင်းပြား အလက(ခွဲ)ရွှေကျန်
၆၁ မင်းပြား အလက(ခွဲ)အိုင်ဝန်း
၆၂ မြေပုံ အလက(ခွဲ)ကိုရင်ပြင်
၆၃ မြေပုံ အလက(ခွဲ)ညောင်ခက္ကာန်
၆၄ မြေပုံ အလက(ခွဲ)ရေရှင်
၆၅ မြောက်ဦး အလက(ခွဲ)ကျောင်းတောင်
၆၆ မြောက်ဦး အလက(ခွဲ)ချောင်းသစ်
၆၇ မြောက်ဦး အလက(ခွဲ)စက်သား
၆၈ မြောက်ဦး အလက(ခွဲ)ဆူးရာဇ်ချောင်း
၆၉ မြောက်ဦး အလက(ခွဲ)နကန်
၇၀ မြောက်ဦး အလက(ခွဲ)ဘောင်းဒွတ်
၇၁ မြောက်ဦး အလက(ခွဲ)ဝက်လှ
၇၂ မြောက်ဦး အလက(ခွဲ)အောက်စည်းမောင်း
၇၃ ရမ်းဗြဲ အလက(ခွဲ)ကုန်ဘောင်(၂)
၇၄ ရမ်းဗြဲ အလက(ခွဲ)ဇီးတော
၇၅ ရမ်းဗြဲ အလက(ခွဲ)ပြင်ချောင်းကြီး
၇၆ ရမ်းဗြဲ အလက(ခွဲ)မရွတ်ချိန်
၇၇ ရမ်းဗြဲ အလက(ခွဲ)မြောက်ကေ
၇၈ ရမ်းဗြဲ အလက(ခွဲ)သပြေကျွန်း
၇၉ ရမ်းဗြဲ အလက(ခွဲ)အလယ်ချောင်း
၈၀ ရသေ့တောင် အလက(ခွဲ)ကြိမ်သာ
၈၁ ရသေ့တောင် အလက(ခွဲ)ဖြူချောင်း
၈၂ ရသေ့တောင် အလက(ခွဲ)မင်းဖူး
၈၃ ရသေ့တောင် အလက(ခွဲ)ရေမျက်
၈၄ သံတွဲ အလက(ခွဲ) ရွှေလှော်သိမ်တောင်
၈၅ သံတွဲ အလက(ခွဲ)ဇိန်အလယ်ရွာ
၈၆ သံတွဲ အလက(ခွဲ)မော်ရုံ
၈၇ သံတွဲ အလက(ခွဲ)သဗြုချိုင်ဆိပ်ကမ်း
၈၈ အမ်း အလက(ခွဲ)ကဇုကိုင်း