၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မွန်ပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မွန်ပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျိုက်ထို အလက(ခွဲ)ကျိုက်ပိ(၁)
ကျိုက်မရော အလက(ခွဲ)ကျုံကွယ်
ကျိုက်မရော အလက(ခွဲ)ဖနုံ
ကျိုက်မရော အလက(ခွဲ)မရင်းကုန်း
ကျိုက်မရော အလက(ခွဲ)မိကသစ်
ပေါင် အလက(ခွဲ)ပန်းကုန်းမွန်
ပေါင် အလက(ခွဲ)ပုသိမ်ကွင်း
ပေါင် အလက(ခွဲ)မှော်ဘီ
ဘီးလင်း အလက(ခွဲ)ညောင်ထောက်
၁၀ ဘီးလင်း အလက(ခွဲ)နတ်ကြီး
၁၁ ရေး အလက (ခွဲ) ကလိတ်တုတ်
၁၂ ရေး အလက (ခွဲ)လိပ်ပုတ်
၁၃ ရေး အလက(ခွဲ) စုံနံ့သာ
၁၄ ရေး အလက(ခွဲ) တောင်စွန်း
၁၅ ရေး အလက(ခွဲ)ကနင်ကမော့
၁၆ ရေး အလက(ခွဲ)နှင်းစုံ
၁၇ ရေး အလက(ခွဲ)ပလိုင်ကီး
၁၈ ရေး အလက(ခွဲ)ဘဲလမု
၁၉ သံဖြူဇရပ် အလက(ခွဲ)အောက်ငှက်ပျောတော
၂၀ သထုံ အလက(ခွဲ)ထိန်ပင်
၂၁ သထုံ အလက(ခွဲ)ထုံးဘိုလေး
၂၂ သထုံ အလက(ခွဲ)အင်းရွာ