၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ကရင်ပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ကရင်ပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကြာအင်းဆိပ်ကြီး အလက(ခွဲ)ကွမ်ကသောင်
ကြာအင်းဆိပ်ကြီး အလက(ခွဲ)နတ်ချောင်းအလယ်
ကြာအင်းဆိပ်ကြီး အလက(ခွဲ)နှစ်အိမ်
ကြာအင်းဆိပ်ကြီး အလက(ခွဲ)လွတ်ရှမ်း
ကြာအင်းဆိပ်ကြီး အလက(ခွဲ)သံပုရာချောင်းဖျား
‌ကော့ကရိတ် အလက(ခွဲ)ကညင်ကတိုက်
‌ကော့ကရိတ် အလက(ခွဲ)ကမ်းနီကော့ကျိုက်က်
‌ကော့ကရိတ် အလက(ခွဲ)ခရစ်ကျောက်တန်း
‌ကော့ကရိတ် အလက(ခွဲ)ထီဖိုးစံ
၁၀ ‌ကော့ကရိတ် အလက(ခွဲ)အံဖကြီး
၁၁ ဘားအံ အလက(ခွဲ)ကော့ပတိုင်
၁၂ ဘားအံ အလက(ခွဲ)ခံခရဲ
၁၃ ဘားအံ အလက(ခွဲ)ခနိမ်းဒို
၁၄ ဘားအံ အလက(ခွဲ)ဆင်ကျုံးရွာကြီး
၁၅ ဘားအံ အလက(ခွဲ)နောင်ကျန်
၁၆ ဘားအံ အလက(ခွဲ)ဖလံတောင်
၁၇ ဘားအံ အလက(ခွဲ)ဖအွံကုလားကျွန်း
၁၈ ဘားအံ အလက(ခွဲ)ရသေ့ပျံ
၁၉ ဘားအံ အလက(ခွဲ)ဝဲပျံ
၂၀ မြ၀တီ အလက(ခွဲ)မင်းလက်ပံ
၂၁ မြ၀တီ အလက(ခွဲ)မေတ္တာလင်းမြိုင်
၂၂ မြ၀တီ အလက(ခွဲ)ဝါးတော
၂၃ မြ၀တီ အလက(ခွဲ)အောင်‌မြေရွှေဘုံ
၂၄ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)ကစို
၂၅ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)ကမော့လဲ
၂၆ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)ကျိုက်ပေါင်
၂၇ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)ကွီးလေး
၂၈ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)ကော့နွဲရွာဟောင်း
၂၉ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)ကော့ပေါ
၃၀ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)တခွက်ဖိုးရွာကြီး
၃၁ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)တာကရား
၃၂ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)တာလယ်
၃၃ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)နောင်မြလွဲ
၃၄ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)ပါတ်ကျော
၃၅ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)ဖားကပ်
၃၆ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)လှကမန်း
၃၇ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)ဝါးကုတ္တော
၃၈ လှိုင်းဘွဲ အလက(ခွဲ)အင်းနို့သိပ္ပံ
၃၉ သံတောင်ကြီး အလက(ခွဲ)ချင်ပတောင်
၄၀ သံတောင်ကြီး အလက(ခွဲ)ဇလဲ
၄၁ သံတောင်ကြီး အလက(ခွဲ)မိတ်သလင်တောင်
၄၂ သံတောင်ကြီး အလက(ခွဲ)မိုင်(၂၀)
၄၃ သံတောင်ကြီး အလက(ခွဲ)အလယ်ချောင်းအထက်