၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ချင်းပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ချင်းပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကန်ပက်လက် အလက(ခွဲ)စံအိမ်နူး
ကန်ပက်လက် အလက(ခွဲ)စမ္မသား
ကန်ပက်လက် အလက(ခွဲ)ဆိုင်နန်
ကန်ပက်လက် အလက(ခွဲ)ပျော့
ကန်ပက်လက် အလက(ခွဲ)ဘောင်ဘင်
ကန်ပက်လက် အလက(ခွဲ)မကြားအိမ်နူး
ကန်ပက်လက် အလက(ခွဲ)အောက်ကန့်
တွန်းဇံ အလက(ခွဲ)ဇမ်ပီး
တွန်းဇံ အလက(ခွဲ)ရှာလ်ထော်ဇန်
၁၀ တီးတိန် အလက(ခွဲ) ဇန်တွီး
၁၁ တီးတိန် အလက(ခွဲ) ထေးဇန်
၁၂ တီးတိန် အလက(ခွဲ) ပိမ်းပိ
၁၃ တီးတိန် အလက(ခွဲ) ဖိုင်ယား
၁၄ တီးတိန် အလက(ခွဲ) လန်ဇန်
၁၅ တီးတိန် အလက(ခွဲ)ငင်းနှုန်း
၁၆ တီးတိန် အလက(ခွဲ)ထာလ်မွါလ်
၁၇ တီးတိန် အလက(ခွဲ)ထိန်လေး
၁၈ တီးတိန် အလက(ခွဲ)ဗာလ်ဗုမ်း
၁၉ တီးတိန် အလက(ခွဲ)ဘွင်
၂၀ တီးတိန် အလက(ခွဲ)ဘုတ်ဖီရ်
၂၁ တီးတိန် အလက(ခွဲ)လိုင်လိုး
၂၂ တီးတိန် အလက(ခွဲ)ဟိုင်မွါလ်(သစ်)
၂၃ တီးတိန် အလက(ခွဲ)အန်းလန်း
၂၄ ထန်တလန် အလက(ခွဲ)ထန်ဇန်
၂၅ ထန်တလန် အလက(ခွဲ)ဘဲလ်ဟာရ်
၂၆ ထန်တလန် အလက(ခွဲ)လုံကျွေးပီး(ခ)
၂၇ ထန်တလန် အလက(ခွဲ)သီဆင်(က)
၂၈ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ကင်ချောင်း
၂၉ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ကန်တောင်
၃၀ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ကျီးလေအောက်
၃၁ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ချင်းဒေါက်
၃၂ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ခဝဲ
၃၃ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ဂဏန်း
၃၄ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ဂါရာပြင်
၃၅ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ဆင်အိုးဝ-၂
၃၆ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ဆီးဖလောင်း
၃၇ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ဇဉ်ဘောင်းပြင်
၃၈ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)တရွန်အိုင်
၃၉ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)တွီကင်းဝ
၄၀ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)တွီဆော့ကုန်း
၄၁ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)တုံးမဝ
၄၂ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)နှမဒါ
၄၃ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ဗုဒ္ဓဂါမ
၄၄ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ဘောင်ကုန်း
၄၅ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)မီးလက်ဝ
၄၆ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)ယောင်ဝ
၄၇ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)လယ်လှ
၄၈ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)လုံနူး
၄၉ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)အပ်စ
၅၀ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)အောက်နုံးဘူး
၅၁ ပလက်ဝ အလက(ခွဲ)အောက်သဲမဝ
၅၂ ဖလမ်း အလက(ခွဲ)ခေါပွာလ်
၅၃ ဖလမ်း အလက(ခွဲ)ဆွောင်းဒို
၅၄ ဖလမ်း အလက(ခွဲ)တလန်ရောန်
၅၅ ဖလမ်း အလက(ခွဲ)ဘဲလွေး
၅၆ ဖလမ်း အလက(ခွဲ)လေးလက်
၅၇ မင်းတပ် အလက(ခွဲ)ကင်းလှိ
၅၈ မင်းတပ် အလက(ခွဲ)ကြုတ်ဟောင်း
၅၉ မင်းတပ် အလက(ခွဲ)ကီးသာ
၆၀ မင်းတပ် အလက(ခွဲ)ချပ်
၆၁ မင်းတပ် အလက(ခွဲ)ထားအိမ်နူး
၆၂ မင်းတပ် အလက(ခွဲ)မဒပ်
၆၃ မင်းတပ် ‌အလက(ခွဲ)ဝေးလောင်း
၆၄ မင်းတပ် အလက(ခွဲ)ဟီးလောင်း
၆၅ မတူပီ အလက(ခွဲ)ဒါရ်လင်း
၆၆ မတူပီ အလက(ခွဲ)ရန်စီ
၆၇ မတူပီ အလက(ခွဲ)ရုန်း
၆၈ မတူပီ အလက(ခွဲ)လာလွီး
၆၉ မတူပီ အလက(ခွဲ)လေကန်း
၇၀ မတူပီ အလက(ခွဲ)အိုက္ကား
၇၁ ဟားခါး အလက(ခွဲ)နှီရ်လွန်း
၇၂ ဟားခါး အလက(ခွဲ)ဘွန်လုံ(၁)
၇၃ ဟားခါး အလက(ခွဲ)ဘုံဇုံး
၇၄ ဟားခါး အလက(ခွဲ)လောက်လုံ