2017-2018

ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ပညာသင်နှစ်တွင် ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း