မူလတန်းကျောင်းအုပ်မှ အလယ်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးပြောင်းလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်းတန်းစီဇယား

မူလတန်းကျောင်းအုပ်မှ အလယ်တန်းပြရာထူးသို့ ရာထူးပြောင်းလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်းတန်းစီဇယား