သတင်းများ

ကြေညာချက်များ

ကိုယ်ပိုင် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က)

ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ

အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ကြားသော ပုဂ္ဂလိကအခြေခံပညာကျောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

International School များဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ

နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ကြားသော ပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးညီလာခံ(၂၀၂၃) စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်များ

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးညီလာခံ(၂၀၂၃) စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်များ

ကျောင်းတက်သူဦးရေ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရေး

 

၁။ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းစည်းရုံး ဆောင်ရွက်ရေး